پیوندها  

کلاس الزامی « گزارش نویسی » جهت صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال برگزار می گرددکلاس الزامی  « گزارش نویسی » جهت صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال برگزار می گردد


تاریخ برگزاری ۲۲ دیماه ۹۸ ساعت ۸ صبح، سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی

مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال

شماره حساب بانک ملت ۱۰۲۱۲۷۵۰۱

شناسه واریز  ۱۱۱۱۲۶

جهت ثبت نام، اصل فیش واریزی رابه واحد آموزش سازمان و یا دفتر نمایندگی گنبد تحویل نمایید.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو