شماره: 2210
1397/2/24
قابل توجه بیمه شدگان بیمه تکمیلی درمان
بیمه شدگان بیمه تکمیلی درمان می توانند نسبت به ارائه فاکتورهای درمانی که تاریخ آن کمتر از شش ماه می باشد، حداکثر تا تاریخ 97/04/15 اقدام نمایید.

قابل توجه بیمه شدگان بیمه تکمیلی درمان

بیمه شدگان بیمه تکمیلی درمان می توانند نسبت به ارائه فاکتورهای درمانی که تاریخ آن کمتر از شش ماه می باشد، حداکثر تا تاریخ 97/04/15 اقدام نمایید.