شماره: 2220
1397/3/8
آگهی واگذاری خدمات بیمه ای سازمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان درنظر دارد پوشش های بیمه مسوولیت مهندس طراح و ناظر، بیمه تکمیلی درمان، عمر، حادثه ومسوولیت پیمانکار (کنتور) و بازرسی گاز را به شرکت های بیمه ای فعال واگذار نماید.

آگهی واگذاری خدمات بیمه ای سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان درنظر دارد پوشش های بیمه مسوولیت مهندس طراح و ناظر، بیمه تکمیلی درمان، عمر، حادثه و مسوولیت پیمانکار (کنتور)  و بازرسی گاز را به شرکت های بیمه ای فعال واگذار نماید. لذا شعب شرکت های بیمه می توانند از روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/03/12 نسبت به اخذ« فرم ، شرایط و اسناد استعلام » به  دبیرخانه سازمان مراجعه و ساعت 12 روزدو شنبه مورخ 97/03/21قیمت های پیشنهادی خود را طبق شرایط مندرج در اسناد به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.