شماره: 2297
1397/7/15
ارائه نظر، انتقاد یا پیشنهاد در خصوص پیش نویس غیر قابل استناد مبحث 11 مقررات ملی ساختمان
مهندسان و کارشناسان در صورتی که درخصوص فایل پیش نویس غیر قابل استناد مبحث 11مقررات ملی ساختمان هر گونه نظر ، پیشنهادیا انتقادی دارند تا مورخ 97/08/15 می توانند به شورای مرکزی ارسال نمایند.

ارائه نظر، انتقاد یا پیشنهاد  در خصوص پیش نویس غیر قابل استناد مبحث 11 مقررات ملی ساختمان

مهندسان وکارشناسان در صورتی که درخصوص فایل پیش نویس غیر قابل استناد مبحث 11مقررات ملی ساختمان  هر گونه  نظر یا پیشنهادیا انتقادی  دارند تا مورخ 15/08/97  می توانند به شورای مرکزی ارسال نمایند.

جهت دریافت فایل پیش نویس کلیک نمایید. www.nbri.ir