شماره: 2499
1398/4/4
همکار گرامی سرکار خانم مهندس معصومه قربانزاده و سرکار خانم مهندس شهربانو قربانزاده
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از خداوند متعال طلب آمرزش و مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

تسلیت به خانمها مهندس معصومه و شهربانو قربانزاده

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از خداوند متعال طلب آمرزش و مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.