شماره: 2512
1398/4/18
قابل توجه کلیه مهندسان حوزه شرق استان
مهندسان حوزه شرق که متقاضی برگزاری کلاسهای ارتقا پایه می باشند جهت پیش ثبت نام به دفتر نمایندگی گنبد مراجعه و یا با شماره ۳۳۲۳۴۹۴۱ تماس حاصل نمایند.

قابل توجه کلیه مهندسان حوزه شرق استان

مهندسان حوزه شرق که متقاضی برگزاری کلاسهای ارتقا پایه می باشند جهت پیش ثبت نام به دفتر نمایندگی گنبد مراجعه و یا با شماره ۳۳۲۳۴۹۴۱ تماس حاصل نمایند، تا در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد افراد،  کلاس ها توسط مجریان آموزشی برنامه ریزی و برگزار گردد. 

ضمنا یاد آور می گردد، توقف در پایه از ۳ به ۲، چهار سال و از ۲ به ۱، پنج سال می باشد، اعتبار گواهینامه های ارتقا پایه از تاریخ برگزاری دوره ۳ سال می باشد.