شماره: 2578
1398/6/6
کلاس الزامی « گزارش نویسی » جهت صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال برگزار می گردد
تاریخ برگزاری ۱۲ شهریور ماه ۹۸ مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کلاس الزامی  « گزارش نویسی » جهت صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری ۱۲ شهریور ماه ۹۸

مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال

شماره حساب بانک ملت ۱۰۲۱۲۷۵۰۱

شناسه واریز  ۱۱۱۱۲۶

جهت ثبت نام، اصل فیش واریزی رابه  واحد آموزش سازمان و یا دفتر نمایندگی گنبدتحویل نمایید.